Terms & Conditions

Artikel 1. Algemeen

 • Bojko & Partners is een Cooperatie U.A. (uitgesloten aansprakelijkheid)), gevestigd te Heerlen.
 • In algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. Opdrachtnemer: de Cooperatie U.A. Bojko & Partners. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de Cooperatie U.A. Bojko & Partners.
 • Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de partners van opdrachtnemer, alsmede van de bestuurders van de praktijkvennootschappen en van al degenen die voor opdrachtnemer werkzaam zijn.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever.

Artikel 3. Totstandkoming, duur en opzegging van de  overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtnemer de opdracht heeft aanvaard of wanneer de opdrachtnemer is aangevangen met de opdracht.
 • De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of , tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd voor de duur van een bepaald project is aangegaan.
 • Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen rekeninghoudend met een opzegtermijn van 2 weken tenzij anders is overeengekomen.
 • Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van additionele kosten die Opdrachtnemer reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals = onder meer eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming).
 • Opzegging dient schriftelijk te gebeuren.
 • Beide partijen zijn bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder dat rechtelijke tussenkomst zal zijn vereist te ontbinden door een schriftelijke mededeling daarvan aan de andere partij, indien:
  • Aan de andere partij surseance van betaling is verleend, zij zelf haar faillissement heeft aangevraagd of zij in staat van faillissement is verklaard of anderszins de zeggenschap over haar vermogen heeft verloren;
  • De andere partij door overmacht niet aan haar verplichtingen heeft kunnen voldoen gedurende een periode van drie maanden, ofwel vast staat dat de overmachtsituatie langer dan drie maanden zal duren. Dit recht tot beëindiging van de overeenkomst vervalt indien, voordat er gebruik van is gemaakt, de verbintenis waarvan de nakoming door de overmachtsituatie tijdelijk werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen;
  • De andere partij enige wezenlijke verplichting uit deze voorwaarden en/of de overeenkomst niet nakomt en na ter zake in gebreke te zijn gesteld nalaat alsnog binnen veertien dagen aan die verplichting te voldoen.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

 • Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke pers(o)n(en) de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
 • Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met opdrachtgever, en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

Artikel 5. Informatie

 • Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, ter beschikking te stellen resp. haar medewerking te verlenen zodat opdrachtnemer de volgens haar noodzakelijke informatie kan inwinnen.

Artikel 6. Electronische communicatie

 • Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
 • Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 • Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
 • De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

Artikel 7. Geheimhouding

 • Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, straf-, of civiele procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 • Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
 • Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

Artikel 8. Honorarium

 • Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 • Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover ander afspraken hebben gemaakt. Opdrachtnemer kan zijn werkzaamheden tevens door middel van voorschot(ten) in rekening brengen en voorafgaand aan de werkzaamheden betalingen verlangen. De in rekening gebrachte voorschotten worden in mindering gebracht op de volgende of op de einddeclaratie. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt – indien van toepassing – de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 9. Reis en verblijfkosten

 • Reis- en verblijfkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt – indien van toepassing – de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 10. Betaling

 • Betaling door opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijn, doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
 • Indien opdrachtgever niet binnen de lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 • Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
 • Indien het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 11. Reclames

 • Reclames met betrekking tot het factuurbedrag en/of de verrichte werkzaamheden dienen schriftelijk binnen 10 dagen na de verzenddatum van de betreffende factuur respectievelijk van de factuur waarop de betreffende werkzaamheden in rekening zijn gebracht aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
 • In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 • Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht te nemen die kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade voor éénmalige opdrachten slechts aansprakelijk tot een maximum van éénmaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht, tot een maximum van EUR 20,000,–. Het maximum bedrag geldt ook voor meerjarige opdrachten.
 • Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
 • Bojko & Partners is nimmer aansprakelijk voor alle overige (gevolg)schade, noch voor schade geleden door derden; hiervoor dient de Opdrachtgever Bojko & Partner te vrijwaren. De toepassing van het gebruik van de adviezen zijn geheel voor risico van de Opdrachtgever. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Bojko & Partners leiden tot betaling van een hogere schadevergoeding dan het bedrag dat Bojko & Partners in het voorkomende geval wordt uitgekeerd door haar aansprakelijkheidsverzekeraar.
 • Bojko & Partners is tegenover opdrachtgever in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte schade, waaronder in ieder geval wordt begrepen eventuele bedrijfs- en/of gevolgschade, en schade wegens gederfde winst van welke aard en welke vorm dan ook. Bojko & Partners is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade aan computerprogrammatuur, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, en schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever.
 • Bojko & Partners is tegenover opdrachtgever in geen geval aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of niet kunnen gebruiken) door opdrachtgever van programmatuur en/of apparatuur.
 • Bojko & Partners is in geen enkele geval aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, welke derden als gevolg van of in verband met het door Bojko & Partners uitvoeren van werkzaamheden voor opdrachtgever lijden. Opdrachtgever vrijwaart Bojko & Partners van aanspraken van derden ter zake, door middel van acceptatie van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13. Vervaltermijn

 • Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 14. Overmacht

 • Bojko & Partners is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Bojko & Partners redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Bojko & Partners ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
 • Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Bojko & Partners geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij Bojko & Partners ingeschakelde derden bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Bojko & Partners kan worden gevergd.

Artikel 15. Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes en overeenkomsten van Bojko & Partners is het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting van elk ander recht.
 2. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Bojko & Partners is een Cooperatie U.A.. Jegens een ieder zijn toepasselijk de algemene voorwaarden van Bojko & Partners waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen.

Artikel 16. Algemene bepalingen

 • Tegenover deze Algemene Voorwaarden zijn eventuele voorwaarden van Opdrachtgever, en andere branche- of algemene voorwaarden, waarop ook gesteld of waar ook gedoneerd, voor Bojko & Partners niet-bindend, tenzij deze schriftelijk bij het aangaan van de overeenkomst door Bojko & Partners zijn geaccepteerd.
 • Partijen zijn alleen gebonden aan afspraken ter zake van de uitvoering van werkzaamheden in aanvulling op deze voorwaarden, indien en voor zover deze schriftelijk zijn vastgelegd en ondertekend door de bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen.
 • Indien één der partijen niet (steeds) de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat de desbetreffende voorwaarde(n) niet van toepassing zou(den) zijn of dat die partij het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 • Derden treden niet toe tot enige overeenkomst tussen Bojko & Partners en Opdrachtgever op basis van een derdenbeding in deze voorwaarden of de overeenkomst. Artikel 6:254 lid 1 BW is aldus niet van toepassing.
 • Geen der parijen heeft het recht haar rechten en verplichtingen uit een overeenkomst en deze voorwaarden over te dragen zonder de voorafgaande toestemming van de andere partij, met dien verstande dat Bojko & Partners het recht heeft haar rechten op betaling te cederen.
 • Alle kennisgevingen met betrekking tot een overeenkomst en deze voorwaarden worden geacht te zijn gegeven op het moment dat de overeenkomst door beide partijen is ondertekend.

Deze algemene voorwaarden zijn op 21 mei 2010 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 14132644 0000 en tevens te raadplegen op www.bojko.nl.